תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אתר BuyAmerica

על האתר ובעליו

 ברוכים הבאים לאתר Buyamerica.co.il המשמש כחנות מסחר אלקטרוני למכירת מוצרים מארה"ב ואירופה בתצורה של יבוא אישי ומסחרי

הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות וכללי מדיניות המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפיהם על כל תנאיהם, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר

 האתר מופעל ע"י CHECKBOX LLC, שהינהחברה המאוגדת תחת חוקי מדינת דלאוור, ארה"ב, שמקום מושבה  הוא Mundet Place, Hillside NJ 07207,USA  471( להלן : "החברה)ׁׂ.

 

 1. מבוא

 1.1 החברה רשאית לשנות את התקנון ואת כללי המדיניות באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת.

 1.2מדיניות החברה המופיעה באתר האינטרנט של החברה (https://buyamerica.co.il/)  וכפי שתהיה בתוקף מעת לעת והיא חלק בלתי נפרד מתקנון החברה.

 1.3כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.

 1.4כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 2. מניעת הזמנה באתר

 

2.1החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלעשות הזמנה באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או מכללי המדיניות המופיעים באתר; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר  פרטים שגויים ברשלנות ו/או במתכוון ו/או בזדון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו. (ה) אם המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, לשלם עבור מוצרים שרכש באתר (ו) אם כרטיס האשראי ברשות המשתמש חסום או הוגבל לשימוש.

 3. מסירת פרטים

 

3.1במסגרת השימוש באתר וביצוע ההזמנות ייתכן ותידרש למסור מידע אישי כגון שם, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן לבצע הזמנות באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים, לפי שיקול דעתה, הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי אחר ו/נוסף. בנוסף, כדי  כדי להשתמש בחלקים נוספים של האתר הזה כגון הזמנת מוצר, נדרש המשתמש למלא טופס רישום. במהלך ההרשמה, המשתמש נדרש לספק פרטים מסוימים כגון שם, כתובת, טלפונים וכתובת דואר אלקטרוני. מידע זה משמש כדי ליצור קשר בדבר סטטוס ההזמנות , שמירת היסטוריה של רכישות וסטטוס ההזמנה וכן משלוח ריכוז מבצעים שבועיים.  חשוב לציין כי  מספר ת.ז נדרש ע"י המכס לשם הצהרת החבילה כיבוא אישי ולכן מדובר בפרט מהותי אותו חובה למלא.

 

 

3.2המשתמש מתחייב למלא בעת ביצוע ההזמנה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים.

 

3.3מי שרשאי להשתמש ולבצע פעולה באתר, הינו כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש מחויב להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון האתר. החברה לא מתחייבת לכבד את כל כרטיסי האשראי הקיימים.

שימו לב! לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו.

 

3.4האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של לקוח לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית ו/או כל תקלה שאינה בשליטת החברה.

 

3.5בעת שימוש בשירותי האתר וביצוע ההזמנות נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון כמות ההזמנות שביצעת,  ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים הנדרשים החברה לא תוכל לאפשר לבצע הזמנות אם לא יתקבלו הפרטים הנדרשים.

 4. מאגר המידע של החברה

 4.1מאגר המידע של החברה נמצא בתהליך רישום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 4.2במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.

 4.3בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

4.4במקרה של בקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין.

 

4.5החברה רשאית להיעזר בחברות שונות ובצדדים שלישיים המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 5. הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

 

5.1החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

6.1.1       אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי

6.1.2       אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה

6.1.3       בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר

6.1.4       החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. מובהר כי  לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

6.1.5       כפוף להוראות דין אחרות

 

5.2 החברה שומרת על זכותה לשנות מחירים בכל עת, להפסיק מבצעים, הנחות ושימוש בקופונים (אם ישנם כאלו) בכל עת. בכל מקרה, אין כפל מבצעים והנחותעל הרכישות באתר אלא אם צוין אחרת. כמו כן רשאית החברה לשנות בכל עת ולפי שיקול דעתה את היצע המוצרים והשירותים שמציע האתר, וכן להוסיף ו/או להוריד מוצרים והכול לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המלא.

 6. היעדר אחריות מצד החברה

 

6.1נפלה טעות קולמוס ו/או טעות טכנית במחיר ו/או בכל פרט אחר באתר -  לא יחייב הדבר את החברה.

 

6.2תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם, ומובהר בזאת מראש כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.

 

6.3החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה החברה לא תשאר באחריות העולה על ערך מוצר שנרכש. מובהר כי החברה רשאית להשבית את פעילותה, כולה או חלקה, לצורך תחזוק האתר, שדרוגו, עדכונו או לכל צורך אחר ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפיה.

 

6.4עצם הצגתם של המוצרים באתר האינטרנט אינה מהווה המלצה לרכישתם. האחריות לכל מוצר ומוצר היא על פי המצויין באתר האינטרנט לגבי אותו מוצר ספציפי, ותעודת האחריות למוצר, במידה וקיימת, תסופק עם המוצר עצמו. מובהר כי החברה אינה מייצרת את המוצרים, על כל הכרוך והמשתמע מכך.

 

6.5ככול וסופקה למוצר כלשהו תעודת אחריות האחריות תחול לפי אחריות היצרן ו/או היבואן בארצות הברית, והכול בהתאם לאמור בתעודת האחריות וכפוף לכך שהמזמין יפעל על פיה.

 

6.6האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.

 

6.7החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

6.8החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, אם קיימים, והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

 

6.9החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

 

 7   ביטול הזמנה, מועדי אספקה ומחירים

 

7.1הזמנה שתבוצע על ידי משתמש תחשב לעסקה מאושרת וברת תוקף רק לאחר אישור סופי של החברה וקבלת אישור בדואר אלקטרוני שישלח אל המשתמש.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  החברה תהיה רשאית שלא לכבד את ההזמנה באחד מן המקרים הבאים:

 

  • טעות חריגה בפרסום של מוצר ו/או מחירו באתר האינטרנט
  • במקרה שאזל המלאי. במקרה כזה תמסר הודעה למזמין. מובהר כי החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק, או כי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו. עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך אישור העסקה, , יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של הספק או כי השירות איננו זמין. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של המזמין, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק למזמיןמוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא לחברה אחריות לכל נזק שהוא שנגרם למזמין או לאחר, ולמזמין ו/או מי מטעמו לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין העסקה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
  • במקרה ולא ניתן ליצור קשר עם המזמין
  • במקרה של כוח עליון.
  • במקרים הקבועים בדין

 

 

7.2ההזמנה תסופק למשתמש בהתאם למועדי האספקה שהתחייבה להם החברה והמופיעים באתר בזמן ביצוע ההזמנה, רק לאחר שהשלים באופן מלא את תהליך הרכישה וניתן לו אישור סופי מן החברה, ובתנאי שחברת כרטיס האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

7.3שילוח - מוצרים מגיעים מארה"ב בשילוח אווירי זמן האספקה עד לבית הלקוח הינו כ-8-12 ימי עסקים מיום ההזמנה וביצוע התשלום.

 

7.4 מוצרים גדולים במיוחד או מוצרים שאינם ניתנים לשילוח בהטסה ישולחו דרך הים.  במקרה זה זמן האספקה הינו בין 30-40 ימי עסקים. זמן האספקה יצויין בדף המוצר.

 

7.5עם יציאתו של המוצר אותו רכשתם  ממחסני החברה בארה"ב נדאג לעדכנכם בדואר אלקטרוני כי המוצר בדרכו אליכם ותוכלו לבצע מעקב אחרי החבילה באתר . מרגע יציאת החבילה מארה"ב זמן ההגעה לפתח ביתכם נע בין 3-5 ימי עסקים לפי הערכה בלתי מחייבת. חשוב לציין כי ימי שישי, שבת ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינו נחשב ליום עסקים. כמו כן, ערבי חג וחג אשר חלים בישראל וגם בארה"ב אינם נחשבים ליום עסקים.  בדואר האלקטרוני שישלח אליכם תקבלו הנחיה כיצד לעקוב אחרי החבילה, לקבל עדכונים על מצבה , לתאם פיזור וכדומה. חשוב להתעדכן באתר ע"מ למנוע אי נעימויות. מסירת החבילה בישראל תתבצע ע"י שליח מטעם חברת השליחויות שאיתה התקשרה החברה למעט ישובים שבהם לא מתבצעת חלוקה לבית אלא דרך דואר נע או קבלן משנה. 

 

לחץ כאן לרשימת ישובים המקבלים דואר באמצעות דואר נע או קבלן משנה  בדואר ישראל 

 

 

7.6החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים והשירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות, ביקורת פיזית במכס או ביקורת מכס אחרת וכדומה. בנסיבות בהן אספקת המוצר או הענקת השירות איננה אפשרית, רשאית החברה אף לבטל את הרכישה, ולהשיב ללקוח את כספו, ככל ששולם, בגין אותה רכישה. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הלקוח בלבד ובהצגת ת.ז של הלקוח במעמד המסירה. היה והלקוח אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הלקוח ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. החברה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח במקום בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני המוביל את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. 
יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לללקוחות המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ובכללם ישובים מחוץ לקו הירוק. ללקוחות אלו עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי אשר יתואם עמם מראש  , וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים במועד מאוחר יותר. 
כמו כן, ביישובים המרוחקים מאזור המרכז (כגון אילת), ייתכן כי המשלוח יגיע באמצעות קבלן משנה וכי זמן האספקה יתעכב מעבר ל 12 ימי עסקים.  

 

7.7החברה מתחייבת לספק ללקוח מוצר מקורי ותקין. על הלקוח לעדכן את החברה על קבלת מוצר לא תקין או מקורי תוך 3 ימי עסקים לכל היותר ולהחזירו על אחריותו וחשבונו למשרדי החברה לכל היותר בתוך 8 ימים בצירוף חשבונית עסקה, וככול ולא פעל כאמור מוסכם כי ויתר על טענתו כי המוצר פגום.  במידה ולאחר בדיקה שאושרה על ידי החברה נמצא כי סופק מוצר לא תקין ו/או פגום החברה מתחייבת להחליפו על חשבונה. לאחר פרק זמן זה  יוחלף/יתוקן המוצר ע"פ מדיניות היצרן בארה"ב ועלויות המשלוח והמיסים בגין ההחלפה יחולו באופן בלעדי על הלקוח. 

 7.8 שינוי כתובת מקבל החבילה יתבצע ללא תשלום עד מועד יציאת החבילה מארה"ב. ניתן גם לשנות את כתובת מסירת החבילה לאחר שיחרורה מהמכס בישראל בתוספת תשלום של 25 ₪. 

 

המשתמש רשאי לבטל הזמנה שבוצעה מרחוק ושאושרה על ידי החברה. לצורך ביטול מוצר שנתקבל ע"י הלקוח יש ליצור קשר עם החברה בדרכי התקשרות המקובלים ולהודיע על ביטול העסקה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ולהחזירו על אחריותו וחשבונו של הלקוח למשרדי החברה בישראל לכל היותר בתוך 8 ימים בצירוף חשבונית עסקה. כנגד החזרת המוצר לחברה, רשאית החברה, על פי דין, לנכות מן המחיר ששולם לה סך של 5% משווי המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, בתוספת דמי משלוח לספק בארצות הברית ובתוספת מיסים ששולמו עבור הכנסת המוצר לישראל ), ולהשיב את יתרת המחיר ללקוח בהתאם לאמור בחוק.  במידה וביטול העסקה התבצעה  טרם יציאת המוצר ממארצות הברית הלקוח יחויב ב-5% מגובה העסקה בתוספת 50 ₪ דמי מינימום החזרה לספק בארצות הברית או על פי העלות בפועל. יצוין כי במידה והמזמין מבקש שהחברה תאסוף בחזרה את המוצר מביתו, הוא רשאי לבקש מן החברה לשלוח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו וזאת על חשבונו. זכות הביטול אינה עומדת בכפוף למקרים שבחוק, כגון מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המזמין לפי דרישותיו המיוחדות והספציפיות. מזון, תרופות ותוספי תזונה אינם ניתנים להחזרה.

 

6.1במקרה של זיכוי לקוח, מכל סיבה שהיא, תשלח ההודעה על ידי החברה בגין הזיכוי לחברת האשראי עד 2 ימי עסקים. הופעת הזיכוי בחשבון הלקוח תלויה במדיניות חברת האשראי.

 

 

6.2החברה רשאית אך לא חייבת לפרסם מעת לעת  באתר קופונים המעניקים זכות להנחות, הטבות או מבצעים. השימוש בקופון כפוף לזכויות שהוא מקנה ואשר יפורטו על ידי החברה לרבות תנאים למימוש, מועד אחרון למימוש וכן פרטים נוספים לפי שיקול דעתה של החברה. במידה ומשתמש מעוניין להשתמש בקופון, ככול והאתר מציע קופון, ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט לפי חוק הגנת הצרכן בתנאים אשר נקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה זה ששולם לאחר הנחה. מובהר כי השימוש בקופון הוא חד פעמי ואישי ואינו ניתן להעברה ו/או מכירה לצד שלישי, ואין לעשות בו כל שימוש אחר פרט למימושו באמצעות החברה.

 

6.3אספקת המוצרים כי היא כמפורט במדיניות החברה באתר האינטרנט, באמצעות דואר נע או חברת שליחויות או איסוף רשמי, במחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה, והכול במסגרת זמן האספקה המוערך המצויין בעת ביצוע ההזמנה.

 

6.4במידה והמשתמש ביקש כי המוצר יגיע אליו באמצעות שליח ונמצא ביישוב אליהם חברת השליחים אינה מגיעה – האספקה תיעשה באמצעות דואר נע או איסוף עצמי. בכל מקרה החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח איתם היא עובדת וייתכנו עיכובים אשר אינם בשליטתה. חשוב לציין שמוצרים שיסופקו באמצעות דואר נע על ידי דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל, וכי לחברה אין כל יכולת לשלוט על זמני האספקה של הדואר ולמזמין לא תהא כל תלונה ו/או טענה כלפי החברה בנוגע לזמן האספקה.

 

6.5מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי. במידה ומוצר אזל מן המלאי ובוצעה הזמנה על ידי המשתמש לגביו, החברה מתחייבת למסור על כך הודעה למשתמש בתוך זמן סביר ולהציע לו מוצר חילופי אחר. במקרה והמשתמש עומד על הזמנת המוצר שאינו נמצא במלאי  ייקבע מועד אספקה ספציפי לגבי אותו המוצר לאחר שיגיע ללאי.

 

 

 

7        הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות

 

7.1החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר")

 

7.2מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת ביצוע הזמנה ו/או רישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

 

7.3החברה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, כפוף להוראות הדין בלבד, ובין השאר ועשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות, וכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות דין, וכפוף לאפשרותך לסרב לקבל דברי פרסומות ו/או דברי דיוור, כאמור.

 

7.4במידה ונתת את הסכמתך המפורשתך לכך, החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם")  החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק התקשורת. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב בכל עת כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.

 

8        מסירת מידע לצדדים שלישיים/פרסומות של צדדים שלישיים

 

8.1החברה עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת" (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

8.2החברה רשאית לשתף ספקי שירות עסקיים נוספים כדי לבצע פעולות כל עוד פעילות זו עומדת  עם מדיניות הפרטיות שלנו. דוגמאות של השותפים העסקיים כוללים חברות הובלה, חברות אחסון, ספקי דואר אלקטרוני וספקי שירות רשויות המכס בארץ היעד. חברות צד שלישי אלו עשוי להיות מסופקות  במידע אישי מזהה לצורך ביצוע הפונקציות והשירותים שלהם, אבל  בהחלט אסור להם להשתמש במידע זה

9        אבטחת וסודיות המידע

 9.1החברה נוקטת אמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, כמובן שלא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

 

9.2החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

9.3החברה מחוייבת לסטנדרטים גבוהים של שירות . החברה מחויבת להפוך את החוויה המקוונת שלך למהנה ככל האפשר, תוך שמירה על פרטיותך. המטרה שלנו היא לספק לך חווית קניות ולהגן על המידע האישי והפרטי שלך. המידע שאנו אוספים משמש לתהליך ההזמנה ולשיפור חוויית הקנייה שלך איתנו. אנו עוקבים אחר דפוסי התנועה באתר בוחנים את המגמות והשימוש בו, כדי להציע לך וללקחותנו מוצרים מתאים וטובים לצרכיך.

 

9.4ביקורך באתר זה כפוף למדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. מדיניות פרטיות זו בתוקף החל מ-  1 אוקטובר 2011., כפי שחלה בעדכונים החלים מעת לעת.

 

9.5מובהר כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות המתקדמות בעולם. איחסון האתר מתבצע על גבי שרתי חברת Amazon הכוללים מנגנוני אבטחה מתקדמים. סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברת קרדיט גארד  ועומדת בתקן PCI של חברות כרטיסי אשראי. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. בנוסף מאפשרת החברה קניה מאובטחת באמצעות PayPal.

 10   ייבוא אישי

 

10.1         הרכישה באתר מאפשרת לך לבצע יבוא אישי של פריטים מארה"ב ומאירופה. המדובר בייבוא לצריכה אישית ולא על ידי חברה   או עוסק מורשה.
בטופס הרישום לאתר הינך נדרש/ת למלא מספר תעודת זהות. בקשה זו הינה במטרה לאפשר הכנסת החבילה במכס בתצורת יבוא אישי.


יבוא אישי מותר לכל אדם במדינת ישראל למעט רשימה של פריטים שלא ניתן לייבא לפי  דין. (הרשימה המפורטת במסגרת שאלות ותשובות) 
יבוא אישי מוגבל לכמות צריכה אישית. מספר המוצרים שמוגדר לצריכה אישית משתנה מקטגוריה לקטגוריה אך עומד בממוצע על כ- 3 פריטים. 
באחריותו של הקונה לרכוש מוצרים אשר עומדים בתקן בישראל ולפי הדינים המחיביים, ומובהר שכל עלות  מכל סג שהוא שתדרשנה על ידי רשויות התקינה ו/או גוף אחר ו/או מכון התקנים תחייב את הקונה. 

 

חלקי חילוף לרכב – מוצרים אשר נדרש עבורם אישור משרד התחבורה הרי שבאחריות היבואן להמציא אישורים מתאימים לשחרור המוצר טרם הגעתו לארץ ופריטים אלה דורשים שחרור פרטני מהמכס. נכון לשלב זה, עלות השחרור הינה 190 ₪ והיא תתווסף לעלות המוצר כפי שמופיעה באתר או בעגלת הקניות הווירטואלית.

 

תוספי מזון ותרופות  -  הייבוא כפוף ל נוהל יבוא אישי של מזון למדינת ישראל ביבוא של תוספי תזונה ארוזים מראש, כאשר הכמות המותרת תהיה עד 15 פריטים, אך לא יותר מ 5 פריטים לתוסף תזונה מאותו הסוג והיבוא מוגבל ל עד 6 פעמים בשנה. מובהר כי פריטים  החורגים מהנוהל דורש אישור יבוא ממשרד הבריאות. עוד מובהר כי עבור כל חבילה המכילה ויטמינים היבואן נדרש למלא בין היתר טופס הצהרה יעודי עבור המכס .

 

משרדי מס הכנסה, / מע"מ / חוב למכס:  בית המכס רשאי לעצור את המוצרים עד להסדר החוב מול רשות המיסים. כל עלות שתגרם עקב איחסון ו/או אי הכנסת המוצר בעקבות חובות לרשות המיסים הינה באחריות הלקוח והלקוח יחוייב בעלויות הנגררות כתוצאה מכך.

 

11   יבוא מסחרי

 

עוסק מורשה או חברה המעוניינת לייבא מוצר/ים הנמכרים באתר מתבקשים ליצור קשר עם צוות המכירות ע"מ לוודא אפשרות יבוא מסחרי וקבלת הצעת מחיר . 

 

12   תנאים נוספים

 

12.1         כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.


אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, , בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 

12.2          השם  BUYAMERICA הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות באלו כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע אחר המופיע באתר, הכולל גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, מלל קולי וכו' הינם בבעלותם הבלעדית של החברה.

 

12.3         ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

12.4     החברה מאפשרת לך לרכוש מאמזון מוצרים שעד כה לא נשלחים לישראל.
 בלחיצה על מקש רכישה מאמזון נקשר אותך לאתר החברה ונציג בפניך את כל המוצרים שבאפשרותך לקנות מאמזון באמצעות אתר BuyAmerica . המחיר יוצג לך בשקלים והינו סופי וכולל מיסים ומשלוח המוצר עד לביתך על ידי שליח. לאחר רכישתך דרך BuyAmerica נרכוש בעבורך את המוצר באמזון ונדאג לשלח אותו לביתך.

 

12.5         כלקוח  BuyAmerica, אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות המתאימים לשירות זה, הן המקומיים, בינלאומים והן של ארה"ב. כמו כן הינך מסכים שלא לנצל לרעה את השירות של BuyAmerica למטרות בלתי חוקיות או לשלוח ולקבל חומר בלתי חוקי. פעילויות כאלו אסורים בהחלט ועשויים לגרום להפסקה מיידית של השירות.

 

 14. שונות

 

14.1                         רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

14.2                        החשבונית המופקת עם הקנייה באתרינו הינה חשבונית דולרית מחברת CHECKBOX LLC,  אשר מקום מושבה בארה"ב. החשבונית מופקת על שם המזמין בלבד ולא ניתן להסבה לשם אחר או לשם חברה. במידה ויש צורך בחשבונית לצרכי מע"מ והמוצר הנרכש הוא מעל 1,000$ יש לבקש, בזמן ביצוע הרכישה  להנפיק רשומון ייבוא כאשר ההליך אינו כרוך בתשלום כספי נוסף. 

 

 

14.3                        תנאי שימוש אלו והשימוש באתר מוסדרים ונשלטים על ידי חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב (חוקים פדראליים) החלים על הסכמים שנעשו ושאמורים להתבצע בתוך מדינת ניו ג'רזי, מבלי להזדקק לדיני וחוקי ברירת הדין שלה. ה- UN Convention on the International Sale of Goods לא יחול על מכירת מוצרים באמצעותCheckbox LLC.

 

14.4                        מובהר כי מכשירים חשמליים המגיעים מארה"ב הינם בד"כ עם מתח 110 שמתאים לארה"ב, וכי השימוש בישראל יתבצע ע"י הוספת שנאי ממיר מתח מ-220 ל-110. באחריות הלקוח לבדוק את נחיצות השנאי ולקחת זאת מראש בחשבון. בנוסף ולמניעת ספקות לא תינתן על ידי החברה אחריות למוצרים שאינם חדשים (משומשים, מחודשים וכדומה).

 

14.5                        אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחזור ללקוח במסגרת 3 ימי עסקים מיום ההזמנה ולעדכנו במידה של שינוי במחיר ההזמנה עקב מידע חסר ו/או לא נכון ו/או שגוי בעת חישוב המחיר באמצעות 'העגלה הוירטואלית'. בשלב זה הלקוח יוכל להחליט אם ברצונו להמשיך בהזמנה ולעמוד בשינוי המחיר או לבטלה ולקבל את מלוא הסכום שחויב בעבורה. 

14.1                        החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר או במשלוח הודעה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

 

14.2                        המשתמש מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ויראו בכך הסכמת המשתמש והכול בהתאם לאמור בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1968.

 

14.3                        הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד במנהטן שבניו יורק או בתל-אביב לפי בחירתך בפני בורר יחיד בהתאם לתקנות ה-American Arbitration Association. במידה והבוררות תתנהל בארה"ב ובהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית שהן בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות ("התקנות"). ללא קשר למיקום הבוררות, הבורר יחיל את חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב כפי שנאמר לעיל והחוק הישראלי לא יחול, למעט כפי שנאמר להלן באופן מפורש. דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך חצי שנה (1/2) לאחר הולדת הטענה או העילה. במידה והצדדים אינם מסכימים על מינוי בורר תוך 30 יום לאחר הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירתך. אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגדCheckbox LLC  , החברה,  סניפיה וחבריה, בקשר לתנאי שימוש הללו. הבורר יישם את הדין החל בהתאם לאמור לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר. דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבוןCheckbox LLC.. במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערעור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן. פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה"ב בניו יורק (במידה והבוררות תתנהל בארה"ב) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה"ב או חוק הבוררות, תשכ"ח, 1968, לפי העניין. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.

 

14.4                        המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 

  1. הדפדפנים המומלצים לשימוש Internet Explorere 8  ומעלה, Google Chrome, Firefox 5. רזולוציה: רזולוציית מסך 800/600 גופנים קטנים

 

 

15.1                        לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות אלינו באחת מן האמצעים הבאים:

 

073-7060910

info@buyamerica.co.il

 

 

 

אמינות, מקצועיות ושירותיות הן חלק מאמנת השירות שלנו. אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתרנו, חוויית קניה והנאה רבה ממוצרינו.

 

להתראות בקנייה הבאה!

 

             ט.ל.ח